Clark School Home UMD
Return to Research Posters

Simulation-based methods for control and optimization

Hyeong-Soo Chang
Vahid Ramezani
Jiaqiao Hu
Enlu Zhou